Biz Kimiz?

Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile ülkemizde ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Ekonominin büyümesi, istihdamın artması KOBİ’lerin geliştirilmesi ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasıyla mümkündür. Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ’lere çeşitli destekler sunulmakta olup maalesef işletmeler sunulan bu destekler ve teşvikler hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. İşletmelerin ekonomik olarak büyümesi, uluslararası arenada yerini alabilmeleri adına yerel ve uluslararası kurumlar tarafından verilen hibe, kredi ve diğer teşvikler hakkında bilgilendirmek, ilgili desteklere başvurularını yapabilmelerini sağlamak, uluslararası arenada yer alabilmelerini sağlamak adına Hibe Analiz Danışmanlık olarak kurumlara proje bazlı destekler vermekteyiz. İşletmelere yönetimsel ve yatırımsal olarak destekler sunmaktayız. Şirketimiz Ticaret Bakanlığı destekleri ile hibe projeleri yazma ve uygulama konusunda hizmet vermektedir. Kamu Kurumlarına, STK lara ve KOBİ lere Danışmanlık yapmaktadır. Türkiye genelinde kırsal kalkınma projeleri, kalkınma ajansı projeleri, TKDK (İPARD) projeleri, TÜBiTAK projeleri, KOSGEB projeleri ve yatırım teşvik belgesi alınması hususunda çalışmalar yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlara hazırlamış olduğu projelerde %83 oranında başarı sağlamıştır. İlgili konularla alakalı çalışmalarını Antalya merkez ofisinde, Denizli, İzmir ve Afyonkarahisar şube ofisleri ile oluşturmuş olduğu bölgesel paydaşları ile Türkiye genelinde sürdürmeye devam etmektedir.

Danışmanlığımızın amacı; Özellikle KOBİ niteliğindeki firmaların, uygulamadaki devlet yardımlarından ve alternatif finansman tekniklerinden faydalanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda yönetici / yönetici adayları, iş yönetim sistemlerini harekete geçirerek, firmalarının yıllık bütçelerine maksimum katkıyı sağlamaktır.

Şirket Profili
Firmamız KOSGEB Destekleri, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar ve Avrupa Birliği başta olmak üzere hibe sağlayıcı tüm ulusal ve uluslararası kurumlara yönelik proje hazırlamak ve yürütmektir.
Mevcut durum Analizi ile başlayacak olan danışmanlık çalışmamız, firmanın ekibimizce tam olarak tanınmasına fırsat verecektir. Bunun devamında firmanın vizyon, misyon ve değerleri belirlenecek ve bu vizyona uygun stratejik hedefler ortaya konulacaktır. Bunu takiben firmanın insan kaynakları yönetim sistemi ve organizasyon yapısı ele alınacaktır. Stratejik planların ve senaryoların uygulamaya taşınması için mevcut İK yapısının uygunluğu kontrol edilecektir.
Bu aşamada, organizasyonun gelecekteki başarısı için kritik faktörlerin tanımlanması, teknik, sosyal, ekonomik, yasal, politik dış çevre faktörlerinin organizasyona etkisinin belirlenmesi, rakiplerin stratejilerinin analiz edilmesi ve güçlü ve zayıf yönlerin ortaya konulması çalışmaları yapılacaktır. Stratejik planını ve gelecek senaryosu ile firmanın bulunduğu sektörde rakiplerine oranla hangi stratejik konumda olacağının belirlenmesi ile Stratejik konumlandırma yapılacaktır. Stratejik konumlandırma ile, firmanın kendisini daha doğru değerlendirmesine ve pazardaki gelişmelere daha hızlı ve etkili cevap verebilmesine imkân sağlanacaktır. Organizasyonun güçlü zayıf yönlerinin haritası ile satış ve ihracat stratejisi ortaya konacaktır. Hangi konularda yapılacak iyileştirmelerin gerçek anlamda organizasyonun stratejik amaçlarına katkı sağlayacağı ve rekabetçi üstünlükler sağlayacağı belirlenecektir. Firmamın stratejik durum, hedef ve amaçları belirlendikten sonra ihracat teşvikleri, devlet hibe ve teşvikleri konusunda çalışmalar yürütülecektir. Kurum kültürünü, inanç ve değerleri de gözetilerek teşvikler ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Hibe Analiz Danışmanlık, görev ve sorumluluklarını titiz bir şekilde ele alarak öncelikle işletmelerin istek ve beklentilerini dikkate alarak çalışmaktadır.

Misyon & Vizyon
Misyonumuz:
Takımımız; Kaliteli ve özgün projeler üreterek hizmet verdiğimiz firmaların ulusal ve uluslararası arenada rekabet güçlerini artırmaya yönelik yapacakları yatırımlara hibe desteği almak.
Vizyonumuz:
Yerel bazda sürdürdüğümüz liderliğimizi uluslararası boyuta taşımak ve danışmanlık alanında tüm dünyada tanınan markalar arasında yer almaktır.